biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Europa Bio
Betingelser Og Beskrivelse Vedrørende Kinoanlæg Til Biograf I Kjellerupsgade, Aalborg, 1957

Tilbage til forsiden
Text og billeder leveret af: Orla Nielsen. Forberedt for biografmuseet.dk af Anders M. Olsson, Lund, Sverige. Dato: 01.12.2013
Bygherre:
Arbejdsmændenes Fællesorganisation, hjørnet af Kjellerupsgade og Søndergade, Aalborg.

Byggeudvalget:
E. Kvist Nielsen, formand cementarbejdernes fagforening.
Axel Juul Simonsen, formand chaufførernes fagforening.
Jens Jørgensen, formand fabriksarbejdernes fagforening.
Marius Jørgensen, formand arbejdsmændenes fagforening.

Bevillingshaver:
Aalborg Kommune.

Arkitekt:
Arne Kjær, m.a.a.,
Ved Stranden 9, Aalborg
telefon 2 57 77.

Ingeniør:
Bærende konstruktioner, faldstammer, sanitet, kloak, el-installationer og kinoanlæg:
Ørum & Nielsen, m. Ing. F.-F.R.I.,
Jomfru Anegade 14,
Aalborg
telefon 3 23 77
 
Læs mere her:

Europa Bio, Aalborg

Europa Bio's Repertoire 1958 - 1980

Internet link:


 
Ingeniør:
Centralvarme og ventilation, koldt og varmt vand:
Gustav Heilskov, F.R.I.,
Aalborghallen, Vesterbro, Aalborg
telefon 2 95 11.

Ingeniør:
Akustisk regulering:
Jørgen Pedersen, rådgivende civilingeniør,
Lektor ved "Danmarks tekniske Højskole"
Bjerregaardsvej 16,
København-Valby
telefon 30 20 11

Sagfører:
Nic. Michelsen, landsretssagfører,
Vesterbro 50, Aalborg
telefon 2 98 88
 
 

Indholdsfortegnelse

 
Side
1. Grundlag for tilbud ... 3
2. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer
3. Vedtægter angående arbejder og leverancer
4. Særlige betingelser ... 4
5. Tegningsfortegnelse ... 7
6. Beskrivelse ... 8
a. Forevisningsmaskiner ... 8
b. Smalfilmsapparat ... 9
c. Forstærkeranlæg ... 10
d. Anlæg for tunghøre ... 12
e. Ensrettere ... 13
f. Lærred og diverse tæppe- og maskespil ... 13
g. Tastaturer ... 14
h. Diverse tilbehør ... 15

Grundlag for tilbud.

Materiel- og arbejdsydelser skal præsteres i nøje overensstemmelse med:

1. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer.
2. Vedtægter angående arbejder og leverancer.
3. Justitsministeriets bekendtgørelse af 12. december 1938 om indretning af biografteatre.
4. Krav fra de lokale brandmyndigheder.
5. Stærkstrømsreglementet.
6. Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer.
7. Bestemmelser og krav fra Aalborg el-værk.
8. Dansk Ingeniørforenings normer for udførelse af elektriske svagstrømsanlæg.
9. De - ifølge tegningsfortegnelsen - fremlagte tegninger.
10. Nærværende beskrivelse og særlige betingelser.
11. Vedlagte tilbudsliste.
12. Tilsynets anvisninger.

Ved mulig uoverensstemmelse ovennævnte dokumenter indbyrdes bemærkes, at 10. Beskrivelsen går forud for alle de under 1., 2., 8. og 9. angivne dokumenter, men må vige for angivelser i 11. Tilbudslisten.

Autoriteternes fordringer som anført i de under 3., 4., 5., 6. og 7. m.m. angivne dokumenter går forud for samtlige øvrige dokumenter, såfremt angivelser i disse er lempeligere, ellers ikke.

Det bemærkes, at de tilbudsgivende er pligtige til, at indhente supplerende oplysninger, såfremt noget i det fremlagte materiale måtte forekomme uklart, i modsat fald skal tilsynets fortolkning være gældende.
 
 

Særlige Betingelser

 
Tilbud.
Tilbud stiles til Aalborg Kommune og sendes i tre eksemplarer i lukket kuvert mærket: "Tilbud på kinoanlæg, Kjellerupsgade" til Ørum & Nielsen, rådg. ingeniører, Jomfru Anegade 14, Aalborg, der skal have tilbudet i hænde senest lørdag den 21. december 1957 kl. 11:00. Tilbud åbnes i overværelse af de evt. tilstedeværende tilbudsgivere samme tid og sted. De bydende skal vedstå deres tilbud i 6 måneder fra tilbudsdagen. Samtidig med tilbud afleveres det udlånte materiale.

Alternative tilbud.
Det står de bydende frit for at afgive alternative tilbud, men disse skal, foruden at være lige så omhyggeligt specificeret og beskrevet som hovedtilbudet, ledsages af en udtømmende redegørelse af afvigelserne fra de i beskrivelsen forlangte anlæg. Kan hovedtilbud ikke afgives - betingelserne ikke opfyldes - kan de bydende nøjes med at afgive alternativt tilbud.

Overdragelse af entreprise.
Det kan påregnes, at arbejder og leverancer i forbindelse med de beskrevne anlæg - med anførte undtagelser - i det omfang disse bliver antaget til udførelse vil blive overdraget een (hoved)entreprenør, men bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne hovedtilbud, eventuelt at forkaste dem alle. Kontrakt vil blive oprettet snarest muligt efter afgivelse af ordre.

Levering.
Den første offentlige forestilling forventes tidligst at finde sted mandag den 26. maj 1958, men anlæget må være monteret færdig og prøvekørt 8 dage før. Til monteringen må højst medgå 3 uger.

Betalingsbetingelser.
Tilbudet skal indeholde oplysninger om, hvilke betalingsbetingelser tilbudet er baseret på.

Prisændringer.
Såfremt der efter tilbudets afgivelse indtræder prisstigninger på materialer eller arbejdsløn, og der i tilbudet er taget forbehold mod sådanne ændringer, godtgøres disse entreprenøren efter dokumentation. På prisstigninger betales administrativt salær med 10% af stigning på arbejdsløn og 5% af stigning på materialepriser. Prisfald godtgøres bygherren uden ændringer i de til administration afsatte beløb. Meddelelser om prisstigninger eller -fald skal skriftligt og omgående tilsendes tilsynet.

Aflevering.
Endelig aflevering af anlægene finder først sted efter garantiperiodens udløb, men leverancen accepteres, når anlægene er fundet at være i fuld overensstemmelse med de stillede krav og efter, at der er gået to fulde dage med offentlige forestillinger på tilfredsstillende måde, at der er en erfaren montør til stede under disse forestillinger, samt at der forud herfor er givet teatrets operatører en forsvarlig instruktion i anlægenes drift og pasning.

Garanti.
Entreprenøren skal garantere for samtlige anlæg og komponenter i eet år efter leveringens accept. I garantiperioden skal der ydes et månedligt servicebesøg af en erfaren tekniker, der skal gennemgå anlægene og udskifte alle defekte dele, alt uden beregning.

Omfang.
Arbejdet omfatter alle material- og arbejdsydelser, der er nødvendige for at bringe anlægene i 1. kls. driftsklar stand, også sådanne ydelser, der ikke er direkte nævnt, men som er nødvendige for et fuldt tilfredsstillende anlæg, skal includeres. Entreprenøren er den eneste ansvarlige for at anlægene har en til tiden svarende standard, en udtømmende specifikation og oprensning af de i anlægene indgåede komponenter fritager således ikke for dette ansvar. Omfang og art af arbejder, som bygherren evt. skal udføre i forbindelse med leverancen skal tydeligt fremgå af tilbud, og de til sådant arbejde nødvendige tegninger og instrukser m.v. skal leveres senest 14 dage efter tilbudets accept. Efter arbejdets færdiggørelse skal der leveres fuldstændige tegninger og diagrammer af de elektriske installationer til bygherren til brug for eventuel senere ændring, udbygning eller reparation af anlægene. Blokdiagram af det tilbudte forstærkeranlæg (for en kanaloptisk og 4-sporet magnetisk lyd) med typebetegnelse og funktion skal vedlægges tilbudet. Alle udgifter til told, klarering, statsafgifter, fragt m.m., samt udgifter til rejse, ophold og diæter for entreprenørens personale skal være includeret i tilbudet. Endvidere skal entreprenøren indgå i nært samarbejde med teatrets akustiker for endelig udformning af teatret i akustisk henseende.
 
 

Udenfor entreprisen

 
Material- og arbejdsydelser, som ikke er medtaget i nærværende entreprise, er opdelt efter beskrivelsens afsnit.

a. Installationer - fra klemmer i sokkel til tavle - for 3 x 380 V ac og jævnstrøm til buelamper og tonelamper, samt installationer for ventilatorer.

b. som for afsnit a.

c. Installationer for 220 V ac til panelet samt jævnstrømsledninger fra tonelampeensrettere til tavle - og derfra videre til tonehoveder.

d. Intet udenfor entreprise.

e. Installationer for til- og afgang for buelampeensrettere.

f. og g. Installation af styreledninger og tilslutning af 3 x 380 V ac til spil.

h. Intet udenfor entreprise.
 
 

Tegningsfortegnelse

 
Arkitekttegninger:
1-18 facade-øst-Kjellerupsgade ......................... 1:50
1-58 snit og opstalt af logen ... 1:20
1-60 opstalt af scene ... 1:20
1-61 plan af scene ... 1:20
1-62 detail af listebeklædning ... 1:1

Ingeniørtegninger, kinoanlæg:
52a/201 stueplan k: 320 ... 1:50
52a/202 1.sal k: 745 ... 1:50
52a/203 2.sal k:1218 ... 1:50
52a/204 længdesnit i bio ved 6/7 mod nord ... 1:50
52a/205 " i " " 9/10 " " ... 1:50
52a/206 tværsnit i " " K " vest ... 1:50
52a/207 " i " " F " øst ... 1:50
52a/208 " i " " C/D " vest ... 1:50
 
 

Beskrivelse

 
I efterfølgende beskrivelse er anlægene således opdelt:
a. Forevisningsmaskiner
b. Smalfilmsapparat
c. Forstærkeranlæg
d. Anlæg for tunghøre
e. Ensrettere
f. Lærred og diverse tæppe- og maskespil
g. Tastaturer
h. Diverse tilbehør
 
 

A. Forevisningsmaskiner

 
Der skal leveres og monteres 2 komplette forevisningsmaskiner. Ved valg af maskiner vil der blive lagt vægt på:

Let betjening: isætning af film, indstilling af optik, udskiftning af projektordele og optik, overskuelig betjeningsgreb m.m.

Effektiv køling: den garanterede maximale stationære temperatur (°C) i filmvinduet, med tændt lampe - lampens nominelle maximale belastning - skal anføres. Ved vandkøling skal der påregnes en koldt-vands temperatur på 10° C og ved luftkøling en rumtemperatur på 25° C.

Støjsvag gang: såfremt de tilbudte maskiner på effektiv måde kan gøres mere støjsvag end gældende for normaludførelse, anføres omfang og pris for sådanne foranstaltninger.

Drivmotoren skal være en synkronmotor for 3 x 380 V ac ved 50 Hz, evt. øvrige motorer indbygget i maskinen skal være for samme spænding.

Forevisningsmaskinerne skal leveres med 600 m kasetter, 2 stk. 600 m delbare spoler, samt 5 stk. 600 m faste spoler, alle passende for bakelitkærner.

Maskinerne skal være fool-proof, blandt andet med automatisk stop ved filmbrud.

Der skal drages omsorg for, at forevisningsmaskinernes faste bestanddele - sådanne som ikke udskiftes ved overgang til andet filmsystem - er fremstillet af umagnetisk materiale i et sådant omfang, at der haves garanti for, at magnettonespor ikke påvirkes.

De af tilbud omfattende anlæg skal "dække" følgende systemer:
Normalfilm: h x b = 6,0 x 8,2 m (forhold 1:1,37) optisk lyd
Wide Screen: h x b = 6,0 x 10,5 m (forhold 1:1,75) optisk lyd
Cinemascope: h x b = 6,0 x 14,0 m (forhold 1:2,34) optisk lyd og magnetisk lyd
Todd-AO: h x b = 6,5 x 14,0 m (forhold 1:2,15) magnetisk lyd - 35 mm kopier.

Den tilbudte optik skal være absolut 1. kls. f.eks. som fabrikat Zeiss' typer Ernostar og Alinar. Anamorfot kan enten tilbydes som sammenbygget med traditionel optik, eller som svingbar fortsatslinse påbygget maskinen, men skal i begge tilfælde udelukkende være opbygget af linser - ikke prismer eller spejle.

Tonehoveder for såvel optisk som magnetisk lyd skal være fast påbygget maskinerne, der skal være forsynet med anordninger for relæ-overblænding.

Buelampen skal være forsynet med automatisk kulføring. Med kørende og fuld monteret maskine skal buelampen - uden film - for alle nævnte systemer yde en så kraftig lysstrøm, at belysningen på lærredet i dettes midtpunkt (i den optiske akse) er mindst 150 lx. Udenfor midtpunktet må belysningen højst aftage med 3% af belysningen i midtpunktet pr. meters afstand.

Til hver forevisningsmaskine leveres en ventilator inclusive de nødvendige kanaler i overensstemmelse med brandmyndighedernes krav.
 
 

B. Smalfilmsapparat.

 
I tilbudet skal includeres et komplet forevisningsapparat for 16mm smalfilm. Maskinen skal være forsynet med 1. kls. optik, og buelampen så kraftig som mulig og med automatisk kulføring. Under forstærkeranlæget er der ikke medtaget særligt apparatur for tilslutning af smalfilmstone ud fra den forudsætning, at forstærker ensrettere m.m. for kinofilm også kan anvendes for smalfilm, er dette ukorrekt, skal det apparatur m.m. der er nødvendigt for smalfilm specificeres og medtages herunder.

Filmbanen skal være af umagnetisk materiale, og tandruller skal kun fortandes i een side (af hensyn til magnettonefilm).

Det skal påregnes, at smalfilm skal vises på normallærred 6 x 8,2m.

Til smalfilmsapparatet leveres en ventilator inclusive de nødvendige kanaler i overensstemmelse med brandmyndighedens krav.
 
 

C. Forstærkeranlæg.

 
Forstærkere skal indbygges i et panel efter "byggesten"-princippet, således at en eventuel udvidelse af anlæget kan foretages ved blot at sætte flere forstærkere ind i ledige "skuffer", dette skal også medføre, at en forstærker let kan udskiftes eller midlertidig udtages for reparation, på samme måde, som man tager sin radio under armen og afleverer den til radioreparatøren.

Panelet skal opbygges af så få forskellige typer forstærkere som overhovedet muligt, og for hver type forstærker der indgår i panelet skal der findes een mere end driften kræver (reserve) f. eks. skal der under forudsætning af, at der skal bruges to forforstærkere til optisk lyd - og disse forforstærkere ikke kan bruges til andet - være tre forforstærkere indbygget i panelet. Desuden skal samtlige ens forstærkere kunne erstatte hinanden - gensidig reserve.

Anlægets gengivelse skal være absolut 1. kls., og i stand til at give en frekvensuafhængig og forvrængningsfri gengivelse i området 30 til 18000 Hz. Ved afbrudt indgang og fuld styrke skal anlæget være praktisk talt uhørlig (hi-fi).

Udgangsforstærkerne (hovedforstærker) skal alle være ens og forsynet med selvstændige bas- og diskantkontrol. Volumenkontrol i sal og operatørrum for højttalere i sal skal automatisk (i samme greb) kobles til den eller de udgangsforstærkere, der forsyner højttalerne i salen.

Filmens tone, gong, mikrofon, pladespiller og radio skal efter frit valg kunne kobles til enhver af udgangsforstærkerne, dog med den begrænsning, at gong, mikrofon, pladespiller eller radio ikke kan kobles til en forstærker, hvortil der i forvejen er koblet et tonespor.

De enkelte højttalere (højttalergrupper) skal også frit kunne tilsluttes enhver udgangsforstærker, dog med den begrænsning, at der ikke skal kunne tilsluttes mere end een salshøjttaler til en forstærker, derimod kan kontrolhøjttalere og foyerhøjttalere frit tilsluttes enhver udgangsforstærker.

Samtlige højttalere skal forvrængningsfrit kunne yde en tilstrækkelig effekt i de angivne frekvensområder, der for scenehøjttalerne er fra 30 til 18000 Hz, for effekthøjttalerne fra 40 til 10000 Hz og for kontrolhøjttaler og foyerhøjttaler fra 50 til 15000 Hz, de angivne områder skal betragtes som minimum.
 
 
Bortset fra forstærkerpanelets tilslutning til stærkstrømstavlen skal de anførte priser includere alt lednings- og montagearbejde. Frekvenskarakteristikker og vandrette udstrålingsdiagrammer ved 2, 5 og 10 k Hz skal vedlægges tilbud.

Afdeling for forstærkeranlæg inddeles i følgende afsnit:

1. For film installeres een-kanal optisk lyd, der opsættes een kombinationshøjttaler bag lærredet bestående af en dybtonedel, evt. en mellemtonedel samt en højtonedel og med indbygget delefilter, ved 10 k Hz må det vandrette udstrålingsdiagram maksimalt vise et fald på 10 db ved en vinkel med salens symmetriakse på 30°. Desuden leveres 2 stk. kontrolhøjttalere med indbygget volumenkontrol og omskifter for indkobling til enhver af udgangsforstærkerne og 4 stk. foyerhøjttalere, foyerhøjttalerne tilsluttes een højttalergruppe. For foyerhøjttalerne skal der være en udgangsforstærker, således at panelet indeholder 3 udgangsforstærkere (sal, foyer og reserve).

I forstærkerpanelet skal udover de nævnte forstærkere og forforstærkere indbygges en pladespiller med tre hastigheder, samt evt. en båndoptager, der skal desuden være indgang for radio. Toneensrettere ønskes så vidt muligt indbygget i panelet. Til anlæget installeres desuden tilslutninger for mikrofoner, dels i operatørrummet og dels på scenen, og der leveres to mikrofoner af bedste kvalitet, den ene mikrofon med gulvstativ, og en tretonig gong.

Styrkeregulatoren for sal skal være for 4-sporet lyd, for anvendelse også til magnetisk lyd.

2. Det under 1. nævnte anlæg udvidet til også at omfatte 1-kanal magnet-lyd, d.v.s. med forforstærkere.

3. Anlæget udvides til at omfatte 3-sporet magnetlyd, d.v.s. med forforstærkere (som under 2.), 2 udgangsforstærkere (som under 1.) og 2 stk. kombinationshøjttalere (som under 1.).
 
 
4. Anlæget udvides til at omfatte 4-sporet magnetlyd, d.v.s. med forforstærker (som under 2. og 3.), spærreforstærkere for effektsporet (12 k Hz), 1 udgangsforstærker, et passende antal effekthøjttalere for indbygning bag listebeklædningens "åbne"-afsnit, se tegn. nr. 205.

Effekthøjttalere for den bageste lave del af teatret skal indbygges bag fineret novopanplader, se tegn. nr. 204 og 206.

Effekthøjttalere må kun placeres i teatrets side og ledningsføringen skal være således, at forbindelserne for højttalerne i den ene side føres direkte til forstærkerpanelet uden forbindelse med ledninger til højttalere i den anden side.

Fuldstændig blokdiagram - med tydelig angivelse af enheder - for dette anlæg med optisk tone (1. - 4.) vedlægges tilbud.

5. Anlæget udvides til at omfatte 6-sporet magnetlyd, - for Todd-AO 35 mm kopier med lyd på særskilt 35 mm film - d.v.s. med forforstærkere, 2 udgangsforstærkere, 2 kombinationshøjttalere på scene, 2 maskiner for lydfilm med overblænding og således koblet - elektrisk - til forevisningsmaskinerne, at der sikres synkron gang.

6. Anlæget udvides til 3-kanal effekt - magnettonens effektspor - d.v.s. med integrator, forforstærker, 2 udgangsforstærkere, 2 sæt effekthøjttalere bag i sal, det ene sæt til at dække den bageste lave del af tilskuerrummet og det andet til at dække resten.

For forstærkeranlæget ønskes der vedlagt en målsat skitse, der viser anlægets trinvise opbygning (1. - 6.).
 
 

D. Anlæg for tunghøre.

 
Der ønskes tilbud på et anlæg for tunghøre, anlæget skal kunne dække hele salen og afgive tilstrækkelig effekt til at modtagning på tunghøreapparater kan ske uden vanskeligheder. Antennen lægges i panelvæg i højde 2-3 m (varierende) over gulv. Aflytning skal kunne ske ved de dertil beregnede i handelen værende tunghøreapparater.
 
 

E. Ensrettere.

 
Der leveres 2 stk. tørensrettere for buelamperne. Ensretterne skal være af en sådan størrelse, at een ensretter uden at blive skadeligt overbelastet kontinuert kan yde en strøm 10% over buelampens nominelle maximale strøm og desuden kunne klare de nødvendige overblændinger ved forevisning af film på 600 m spoler under 3 timers uafbrudt forestilling. Desuden leveres 2 tonelampeensrettere indbygget i forstærkerpanelet. Til tonelampeensretterne stilles tilsvarende krav som til buelampeensretterne - gensidig reserve.
 
 

F. Lærred og diverse tæppe- og maskespil.

 
Der leveres og monteres en krum billedskærm med et nyttespænd på 14 m - pilhøjde svarende hertil 1,92 m - og nyttehøjde på 6,5 m. Skærmen monteres på et rørstativ som skal includeres nærværende entreprise - tegning vedlægges tilbud. Skærmen skal reflektere mindst 80% af det indfaldne lys diffust, være uden synlige samlinger og af anerkendt fabrikat, prøve kan eventuelt vedlægges. Anvisning på rengøring af det tilbudte lærred vedlægges.

Skinner, spil, tilbehør, motorskabe, automatik m.m. leveres og monteres endvidere til:

Masker, de vandrette faste masker skal monteres for lærredshøjden 6 m - merpris for valgfri højde 6 og 6,5 m, ved flytning af både øverste og nederste maske (midtpunktet ligger fast).

De lodrette masker skal have 3 stop svarende til et billedspænd på 8,2, 10,5 og 14 m.

Billedtæppe skal følge det krumme lærred og skal enten være trukket for eller helt fra, alternativt ønskes dog pris for billedtæppets åbning følgende masker, således: masken indstilles først, når billedtæppet derpå betjenes skal det automatisk stoppe i en til maskevidden passende stilling.

Fortæppe skal være krumt, følgende rampen, og enten være trukket for eller helt fra.

Samtlige opsatte spil skal kunne betjenes med håndkraft, og skal arbejde som beordret ved det sidste betjente tastatur.

Stoffer for billedtæppe, fortæppe og maskebeklædning holdes udenfor tilbud.
 
 

G. Tastaturer.

 
Til betjening af maske, tæpper, salslys og rampelys leveres der tastaturer som anført.

Samtlige i tastaturer indgående trykknapper skal være sluttekontakter eller brydekontakter (arbejdsstrøm og hvilestrøm), således at tastaturerne kan "parallelforbindes" og det er det sidst betjente tastatur, der afgør "ordrens" udførelse.

Tegning af tastaturer skal approberes før udførelse.

For salslys og rampelys er der påregnet anvendelse af motordæmpere fabrikat Lübcke - udenfor nærværende entreprise - betjeningen af disse foregår ved tre sluttekontakter (mørk - skelnelys - lys) og 1 brydekontakt (stop).

For operatørrum leveres og monteres to sæt tastaturer indbygget i to manøvrepulte med forcromet forplade og – dansk- tekst indgraveret og omfattende trykknapper for betjening af:

1. masker, 3 trykknapper mrkt. NORMAL - WIDE S. - CINEMASC. + Todd-AO.

2. fortæppe, 3 trykknapper mrkt. FOR - STOP - FRA.

3. billedtæppe, 3 trykknapper mrkt. FOR - STOP - FRA.
Det er forudsat, at foranstaltninger for den under afsnit f. nævnte alternative udformning af billedtæppe kan arrangeres på scenen - endestopkontakter, mekanisk-elektrisk sammenkobling af spil eller lignende - således at betjeningen bliver uændret, er dette ikke tilfældet anføres her under som merpris de ændringer af tastaturer som alternativet kræver.

4. salslys, 4 trykknapper, som angivet ovenfor.

5. rampelys, 4 trykknapper, som angivet ovenfor.

6. scenelys (i sceneloft), 4 trykknapper, som angivet ovenfor.

For scene leveres og monteres et sæt tastaturer i samme udførelse som for operatørrum omfattende trykknapper for de oven nævnte funktioner 2. - 6. (incl.)

For sal. Betjeningspanel for kontrollør opbygges på en 5 mm etronitplade indbygget i panelskab - tavle nr. X udenfor nærværende entreprise - hertil leveres den under afsnit c. nævnte volumenkontrol samt trykknapper for de ovennævnte funktioner 2. og 3.

Trykknapper for betjening af sals-, scene- og rampelys leveres af bygherren.
 
 

H. Diverse tilbehør

 
Af tilbehør leveres følgende:

1. 2 stk. asbesttæpper i hylstre.
2. 1 stk. filmopbevaringsskab med plads til 10 stk. 600 m spoler.
3. 2 stk. skabe for opbevaring af objektiver, skabene skal være inddelt i rum og med støtter for de tilbudte objektiver, der vil således være en ledig plads i skabet beregnet for det objektiv, der sidder på maskinen. Tilbydes anamorfoten som forsatsobjektiv, skal der også beregnes plads i skabene for dette, selv om det normalt sidder på en på maskinen monteret svingarm.
4. 2 stk. kikkerter for indstilling af filmsoptik - incl. holdere.
5. Åbninger mod sal forsynes med mindst 2 lag 6 mm glas, og de af brandvæsenet krævede faldlemme med smelteled. Der påregnes 4 par huller.
6. 1 stk. tilbagespolingsapparat for 600 m spoler med motor for 3 x 380 V ac ved 50 Hz og indbygget belyst glasplade. Motoren skal anbringes således at dens spredningsfelt ikke påvirker magnettonefilm.
7a.1 stk. splejseapparat for ensidigt perforeret 16 mm film.
7b.1 stk. splejseapparat for normal-perforeret 35 mm film.
7c.1 stk. splejseapparat for cinemascopefilm.
8. 1 stk. kasse med reserverør for forstærkere m.m.
 
 
 
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:17:00